Štipendija za deficitarne poklice

Štipendije za deficitarne poklice

 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklada Republike Slovenije je 30. 1. 2018 objavil »Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019.«.

Rok za oddajo vloge je od 15.6. 2018 do vključno 20. 9. 2018.

Vloge oddane pred/po roku za oddajo vloge bodo zavržene.

 Vlagatelj mora predložiti:

-       v celoti izpolnjen in podpisan obrazec Vloga za dodelitev štipendije za deficitarne poklice v šolskem letu 2018/2019 in

-       fotokopijo spričevala šolskega leta 2017/2018; če se vlagatelj v šolskem letu 2017/2018 ni izobraževal, mora priložiti fotokopijo spričevala zadnjega predhodnega šolskega leta, ki ga je opravljal.

 Če vlagatelj ni državljan Republike Slovenije, mora vlogi priložiti tudi dokazila, s katerimi dokazuje ustrezen status, opredeljen v 12. členu ZŠtip-1 (npr. potrdilo o statusu rezidenta za daljši čas, v kolikor ni državljan Evropske unije …).

 Pomembne informacije:

- prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka ali druge socialne transferje;

- ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;

- dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo/Zoisovo štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;

- v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

 Vlogo in ostale informacije najdete na spletni strani www.sklad-kadri.si