Družinski prejemki

Iz zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih izhajajo naslednje pravice do družinskih prejemkov, ki jih upravičenci uveljavljajo na centru za socialno delo:

  1. starševski dodatek

Pravico do starševskega dodatka imajo nezaposlene matere, študentke in dijakinje, ki po zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih nimajo pravice do porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka in ustreznega nadomestila.

Kontakt:
Maja Kristan
04/5170 120

  1. pomoč ob rojstvu otroka

Pomoč ob rojstvu otroka je enkratni denarni prejemek, namenjen nakupu opreme za novorojenca. Do prejemka je upravičena stranka, katere premoženjski cenzus ne presega 64 % povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana.

Kontakt:
Jolanda Volčjak Bavdaž
04/5170 107

  1. dodatek za veliko družino

Dodatek za veliko družino je enkratni letni prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več otroki, ki so mlajši od 18 let oziroma 26 let, če se šolajo in njihov premoženjski cenzus ne presega 64 % povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana in imajo vsaj trije otroci skupno stalno prebivališče vsaj z enim od staršev.

Kontakt:
Marija Jezeršek
04/5170 109

  1. dodatek za nego otroka

Dodatek za nego otroka je pravica, ki jo lahko uveljavlja eden od staršev ali druga oseba za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, če ima otrok stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in tukaj tudi dejansko živi. Do dodatka je upravičen dokler trajajo razlogi oziroma do otrokovega 18. leta starosti, po 18. letu pa, če so ga starši dolžni preživljati v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja.

Pravica do dodatka za nego se prizna na podlagi mnenja zdravniške komisije.

Kontakt: 
Marija Jezeršek
04/5170 109

5. delno plačilo za izgubljeni dohodek

Delno plačilo za izgubljeni dohodek je osebni prejemek, ki ga prejme eden od staršev ali druga oseba, kadar prekine delovno razmerje ali začne delati krajši delovni čas zaradi nege in varstva otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka. Pravico lahko uveljavlja tudi eden od staršev, ki neguje in varuje dva ali več otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo.

Eden od staršev je lahko upravičen do delnega plačila najdlje do dopolnjenega 18. leta starosti otroka. Pogoj za uveljavljanje te pravice je, da imata tako otrok kot starš stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in tukaj tudi živita.

Pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek se prizna na podlagi mnenja zdravniške komisije.

Kontakt: 
Marija Jezeršek
04/5170 109

Podrobnejše informacije o posamezni pravici in obrazci so na voljo na Spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:

http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/