Družinski pomočnik

Pravica do izbire družinskega pomočnika je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.

Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika točno določa pogoje in vsebuje obrazce za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika, obrazec pomočnikove izjave ter obrazec za mnenje ustrezne komisije.


Pravico do izbire družinskega pomočnika ima invalidna oseba:

• za katero je pred uveljavljanjem pravice do družinskega pomočnika skrbel eden od staršev, ki je za to skrb do  sedaj prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek,
• ki je invalid po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in potrebuje pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb,
• za katero komisija za priznanje pravice do družinskega pomočnika ugotovi, da gre za osebo s težko motnjo v  duševnem razvoju, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.


Družinski pomočnik je lahko:

• oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje.
• oseba, ki bi se lahko štela za brezposelno osebo po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za pomen brezposelnosti ali se je z namenom, da bi postala družinski pomočnik, odjavila iz evidence brezposelnih oseb ali je zapustila trg dela
• oseba, ki je v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega delovnega časa pri delodajalcu
• oseba, ki ima isto stalno prebivališče kot invalidna oseba, oziroma eden od družinskih članov.


Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oz. sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom do polnega.

Vlogo za priznanje pravice lahko upravičenci vložijo pri Centru za socialno delo Škofja Loka na predpisanem obrazcu.
Mnenje o tem, ali gre za invalidno osebo in o ustreznosti izbranega družinskega pomočnika izda invalidska komisija Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Center za socialno delo v odločbi o priznanju pravice do družinskega pomočnika odloči tudi o prispevku invalidne osebe in prispevku zavezancev oziroma občine k plačilu ali doplačilu sredstev, ki jih občina namenja za pravice družinskega pomočnika.

Kontakt:
Andreja Bogataj
04/5170 119