Obravnava odraslih storilce kaznivih dejanj

Center za socialno delo se pri obravnavi odraslih storilcev kaznivih dejanj vključuje na različne načine.

Poleg kontinuiranega sodelovanja z zavodi za prestajanje zaporne kazni, sodelujemo tudi s svojci zapornika, obsojence obiskujemo v zaporu, zaporom pa posredujemo poročila in mnenja ter pripombe na prevzgojne programe. Če so v družini zapornika mladoletni otroci organiziramo ali sodelujemo pri urejanju stikov med otroci in zapornikom/ico.

Za potrebe postopka odložitve zaporne kazni ali prekinitve prestajanja zaporne kazni opravimo razgovor z obsojencem in njegovo družino, da pridobimo celostno podobo o njegovih življenjskih okoliščinah. Nato pristojnemu sodišču posredujemo mnenje ali celo predlog za odlog izvršitve kazni zapora, če za to obstajajo utemeljeni razlogi (na primer varstvo in vzgoja otrok, hujša bolezen, smrt v družini, pomembnejše delovne obveznosti in drugo).

Po prestani kazni zapora se obsojenemu pomaga pri socialnem vključevanju v okolje po odpustu. Da se obsojencu zagotovi učinkovito pomoč pri soočenju s težavami na katere naleti po odpustu pri urejanju lastnih življenjskih razmer, se vključi tudi druge službe. Namen je ugotoviti kakšne so njegove potrebe in na kakšen način jih bo udejanjal, da se bo lahko vključil v družbo. Skupaj z uporabniki se poišče tiste oblike pomoči, ki so za njih uresničljive in sicer tako, da pri reševanju težav prevzamejo aktivno vlogo. Po potrebi nudimo pomoč tudi družinam obsojenih.

Kontakt: 
Mateja Bitenc
04/5170 131