Statusna razmerja in razmerja med starši in otroki

Predhodno družinsko posredovanje

Če starša ne živita ali ne bosta več živela skupaj se morata, v skladu s koristmi otrok, sporazumeti o varstvu in vzgoji otrok, o stikih in preživnini. Sporazumeti se morata o številnih podrobnih zadevah, ki se tičejo otrok (morebitna sprememba vrtca ali šole, osebnega imena, stalnega prebivališča…). Če se starša o teh vprašanjih ne sporazumeta sama, jima pomagamo pri dogovarjanju in sklenitvi sporazuma. 

Svetovalni razgovor pred prenehanjem zakonske zveze

Center za socialno delo na podlagi predloga za sporazumno razvezo ali tožbe za razvezo, prejetih s strani sodišča, povabi zakonca na svetovalni razgovor. Namen svetovalnega razgovora je, da starša seznanimo s posledicami razveze in da se uredijo medsebojna razmerja do mladoletnih otrok, tako da so čim bolje zagotovljene njihove koristi.

Po zaključenem svetovanju pošljemo mnenje in poročilo o ugotovitvah in dogovorih sodišču, ki je pristojno za odločanje.

Pomoč pri sklenitvi sporazuma o sporih med staršema

V primeru, da se starša ne sporazumeta o bistvenih zadevah, ki se nanašajo na varstvo in vzgojo otrok, lahko vložita tožbeni predlog na sodišče, ki bo nato odločalo o konkretni zadevi. Center za socialno delo na zahtevo sodišča posreduje mnenje o otrokovih koristih. Namen je varstvo otrokovih interesov v zvezi z odločitvami, ki pomembno vplivajo na otrokov razvoj.

Kontakt: 
Suzana Kocjančič
04/5170 116