Regijska koordinacija za izvajanje nadomestne kazni in ostalih ukrepov v splošno korist

Koordinacija za izvajanje nadomestne kazni in ostalih ukrepov v splošno korist je naloga, ki jo Center za socialno delo Škofja Loka izvaja za območje Gorenjske regije, torej za CSD Kranj, CSD Radovljica, CSD Jesenice, CSD Tržič, CSD Škofja Loka.

Nadomestna kazen in drugi ukrepi v splošno korist se lahko izrekajo kot nadomestilo globe, v postopku odloga kazenskega pregona, nadomestilo kazni zapora do dveh let in kot možnost v poravnalnem postopku. Možnost opravljanja dela v splošno korist in obseg izrečene nadomestne kazni je odvisen od storjenega dejanja in ju določi sodišče oz. tožilstvo izključno na predlog storilca. Izvrševanje dela v splošno korist pripravi, vodi in nadzoruje center za socialno delo. Za Gorenjsko regijo koordinator vzpostavi mrežo izvajalskih organizacij, znotraj katerih je možno opravljati delo v splošno korist in so vsaj deloma neprofitnega značaja.

Delo koordinatorja je vpeto med vse akterje, ki so vključeni v izvajanje ukrepa: strokovne delavce, izvajalske organizacije, ki so pripravljene nuditi tovrstno delo in ostale pristojne institucije. Koordinator skrbi za vzdrževanje mreže izvajalskih organizacij, strokovno podporo, evalvacijo opravljenega dela, registriranje potreb po delu v splošno korist v lokalnem okolju, sodelovanje z nadzornimi institucijami in samoupravnimi lokalnimi skupnostmi, pripravljanje protokolov sodelovanja med vključenimi akterji, analizo stanja v regiji.

Kontakt: 
Mateja Bitenc
04/5170 131